EUPR

Opšti uslovi
poslovanja

EUPR TENDERI d.o.o.
Beograd-Vračar

PREDMET
Član 1.

Opštim uslovima poslovanja uređuju se uslovi pod kojima privredno društvo EUPR TENDERI d.o.o. Beograd-Vračar, Mekenzijeva 53, matični broj: 21063304 (u daljem tekstu: Društvo) zasniva saradnju i pruža usluge pravnim licima i preduzetnicima registrovanim na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Klijent/i).


Opštim uslovima poslovanja Društvo obezbeđuje primenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i fer odnosa prema klijentima, kao i usklađenost Opštih uslova sa važećim propisima.

POJAM KLIJENTA
Član 2.

Klijent Društva je lice sa kojim je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem, i to:
- preduzetnik, kao poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se ureduju privredna društva (u daljem tekstu: preduzetnik),
- privredno društvo u smislu zakona kojim se ureduju privredna društva (u daljem tekstu: privredno društvo),
- drugo pravno lice kao subjekt registrovan i osnovan u skladu sa zakonom.


U odnosu na Klijente Društvo primenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA
Član 3.

Ugovor o pružanju usluga predstavlja saglasnost volja Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrsta i način pružanja usluge, visina i način plaćanja cene usluge. Saglasnost volja mogu da izraze isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno lica za to ovlašćena od strane zakonskog zastupnika Klijenta.


Ugovor može biti zaključen u usmenoj i pisanoj formi.


Kada se Ugovor zaključuje u usmenoj formi, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim momentom prihvatanja od strane Klijena bitnih elemenata ponude, i to: vrsta i način pružanja usluge, visina i način plaćanja cene usluge.


Ugovor u pisanoj formi se zaključuje samo izuzetno, odnosno ukoliko budući Klijent tokom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanoj formi smatra se zaključenim ili razmenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude, i prihvat ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji nosi potpise zakonskih zastupnika, ili lica ovlašćenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, i pečate Klijenta i Društva.


Ugovor se sklapa za vremenski period od jedne (1) godine i ne produžava se automatski.


Ugovor može da se menja isključivo saglasnošću volja Klijenta i Društva, a koje promene stupaju na snagu danom saglasnosti volja postignute na način kako je to opisano u ovom članu

USLUGE
Član 4.

a) Adresar poslovnih subjekata

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će u dvojezičnom formatu (srpski i engleski) na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji, u okviru adresara poslovnih subjekata, uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji naročito uključuju: poslovni naziv Klijenta, formu poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mesta sedišta Klijenta, kratak opis poslovne delatnosti Klijenta, spisak tržišta na kojima Klijent posluje.


Poslovni podaci Klijenta će biti vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vreme trajanja ugovornog odnosa.

b) Usluga obaveštavanja

Društvo se obavezuje da blagovremeno obaveštava klijente, po pravilu putem elektronske pošte, o aktuelnim konkursima na nacionalnom i evropskom nivou.


Ukoliko je to pogodnije za Klijenta obaveštenja se mogu dostavljati i na drugi način, pod uslovom da je postignuta saglasnost o načinu dostave obaveštenja.


Obaveštenja se dostavljaju kad god postoji konkurs od interesa za Klijenta.


Društvo po zaključenju Ugovora o pružanju usluga profiliše Klijente po osnovu delatnosti, i drugih kriterijuma dostavljenih od strane Klijenta, a u cilju podizanja kvaliteta usluge obaveštavanja.

c) Preporuka za saradnju sa eksternim konsultantima

Društvo, po potrebi i na zahtev Klijenta, pomaže pri izboru konsultanta – savetodavca čije usluge eventualno mogu biti potrebne Klijentu za izradu biznis plana, izradu predloga projekta, kao i izradu drugih aktivnosti potrebnih Klijentu u vezi sa njegovim poslovanjem, ili u vezi sa prijavom na određeni konkurs.

***


Usluge navedene pod a), b) i c) se pružaju integralno, i za sve vreme perioda važenja Ugovora o pružanju usluga, a obim pružene usluge zavisi od dostupnosti konkursa na nacionalnom i evropskom nivou, na šta Društvo nema uticaj.

CENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA
Član 5.

Cena integralne usluge, za period od jedne (1) godine, iznosi 16.200 RSD + PDV.


Cena je određena u formi godišnje pretplate koja se po pravilu plaća unapred. Na odobren zahtev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mesečnih rata.


Klijent je obavezan da cenu plati u skladu sa ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.


U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja, cena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će Društvo i Klijent da se sporazumno dogovore.


Da bi ostvario pravo na umanjenje cene po osnovu ovog člana Klijent je dužan da dostavi odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI
Član 6.

Društvo ne garantuje bilo kakvu vrstu pogodnosti Klijentima, niti uspeh na konkursu.


Društvo nije kreditna ustanova, ne učestvuje u organizaciji konkursa, niti ima uticaja na rezultate istih.


Dinamika dostavljanja obaveštenja o aktuelnim konkursima zavise od trenutne ponude tendera i konkursa, na koje Društvo ne može da utiče.


Društvo ne istupa sa Klijentom, niti u ime i za račun klijenta na konkursima.

RASKID UGOVORA
Član 7.

Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom usled nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.


Opravdanim razlozima u smislu ovog člana smatraju se:

  • prestanak obavljanja delatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra preduzetnika;
  • kašnjenje sa plaćanjem dospelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri meseca;
  • neuredno i neblagovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog, i bez ostavljanja otkaznog roka, u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, šta nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obaveštenjem Društva.


Raskid ne utiče na obavezu Klijenta da plati cenu, u smislu člana 5 ovih Opštih uslova poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obaveze iz ugovornog odnosa.

REŠAVANJE SPOROVA
Član 8.

Društvo i Klijent će nastojati da sva sporna pitanja reše mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.